รับสมัครงาน

1. Sales Executive / Marketing Executive จำนวน 2 ตำแหน่ง

≫ ชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
≫ วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
≫ สามารถใช้งาน MS Office และ Internet ได้
≫ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีบุคคลิกดี มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
≫ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. Technician / System Support Engineer จำนวน 2 ต่ำแหน่ง

≫ ชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุระหว่างไม่เกิน 30 ปี
≫ วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิทยาการคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
≫ มีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์เครือข่าย และ Software tools ต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
≫ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีบุคคลิกดี รักงานด้านการบริการ มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
≫ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
≫ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้